PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tÆ°, 22 ThĂ¡ng 3 2017 16:19

Cháu r?t yêu thích ngành D??c nh?ng l?i không t? tin v? h?c l?c c?a ḿnh nên ?ă quy?t ??nh h?c Trung c?p D??c. Cháu mu?n ḥi h? s? tuy?n sinh Trung c?p D??c Hà N?i n?m 2017 c?n chu?n b? nh?ng ǵ? Cháu xin c?m ?n! (Hoàng Lan - Hoanglan106..@Gmail.com)

Tuy?n sinh Trung C?p D??c Hà N?i n?m 2017

Chào b?n Hoàng Lan!

V?i câu h?i c?a b?n, Ban tuy?n sinh tr??ng Trung c?p D??c xin ???c gi?i ?áp nh? sau:

Xét tuy?n Trung C?p D??c là l?a ch?n an toàn nh?t ??i v?i các thí sinh yêu thích ngành D??c nh?ng không ?? t? tin v? h?c l?c c?a ḿnh nh? tr??ng h?p c?a Hoàng Lan. ?i?u ki?n xét tuy?n Trung c?p D??c Hà N?i n?m 2017 ch? c?n ??m b?o yêu c?u t? t?t nghi?p THCS l?p 9 tr? lên. Tùy vào t?ng ??i t??ng khác nhau, nhà tr??ng s? có ch??ng tŕnh ?ào t?o t??ng ?ng v?i th?i gian phù h?p ?? các h?c viên v?a ???c trang b? ki?n th?c chuyên môn, ??ng th?i hoàn thi?n ch??ng tŕnh các môn h?c ph? thông.

 

Th?c ch?t khi ?i làm, nhà tuy?n d?ng s? quan tâm ??n ch?t l??ng công vi?c c?a b?n h?n là giá tr? b?ng c?p c?a b?n. Do ?ó không ph?i t?m b?ng ??i h?c m?i là con ???ng duy nh?t ?? có th? xin vi?c d? dàng. Trong b?i c?nh cánh c?a tuy?n sinh ??i h?c, Cao ??ng r?ng m? hi?n nay, các tr??ng Trung c?p D??c v?n kh?ng ??nh ???c ch? ??ng c?a ḿnh thông qua k?t qu? tuy?n sinh hàng n?m. Ch?t l??ng ?ào t?o chính là y?u t? quan tr?ng nh?t quy?t ??nh uy tín c?a nhà tr??ng c?ng nh? ??m b?o t??ng lai t??i sáng cho h?c viên.

Sau khi h?c xong ch??ng tŕnh Trung c?p D??c, b?n có th? liên thông Tr??ng Cao ??ng D??c Hà N?i ?? nâng cao giá tr? b?ng c?p c?a ḿnh, b??c t?ng b??c v?ng ch?c trên con ???ng h?c v?n c?a ḿnh.

H? s? xét tuy?n Trung c?p D??c c?n chu?n b? nh?ng ǵ?

Thí sinh có nhu c?u theo h?c ngành D??c chu?n b? h? s? tuy?n sinh Trung c?p D??c Hà N?i n?m 2017 g?m nh?ng gi?y t? sau:

 • 01 phi?u ??ng kư tuy?n sinh Trung c?p theo m?u.
 • 02 b?n sao công ch?ng B?ng t?t nghi?p (n?u có)
 • 02 b?n sao H?c b? (n?u có);
 • 02 b?n sao b?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m ??i v?i các l?p chuy?n ??i v?n b?ng 2 h? ?ào t?o 1 n?m.
 • 04 ?nh 3×4;
 • 01 phong b́ dán s?n tem th? và ghi rơ ??a ch?, s? ?i?n tho?i c?a thí sinh.
 • Gi?y ch?ng nh?n ??i t??ng ?u tiên (n?u có);
H? s? xét tuy?n Trung c?p D??c

Th?i gian ?ào t?o Trung c?p D??c n?m 2017

Tuy?n sinh Trung c?p D??c Hà N?i n?m 2017 có các ch??ng tŕnh ?ào t?o trong kho?ng th?i gian khác nhau dành cho nh?ng ??i t??ng khác nhau. C? th? nh? sau:

 • Th?i gian ?ào t?o 3 n?m: Dành cho nh?ng thí sinh m?i t?t nghi?p THCS(Thí sinh s? ???c h?c b? sung ki?n th?c v?n hóa song song v?i vi?c h?c Trung c?p D??c).
 • Th?i gian ?ào t?o 2 n?m 3 tháng: Dành cho nh?ng thí sinh ?ă hoàn thành ch??ng tŕnh THPT nh?ng ch?a ???c công nh?n t?t nghi?p THTP(Thí sinh s? ???c h?c b? sung ki?n th?c v?n hóa THPT là 03 tháng).
 • Th?i gian ?ào t?o 2 n?m: Dành cho nh?ng thí sinh ?ă t?t nghi?p THPT.
 • Th?i gian ?ào t?o 12 tháng: Dành cho nh?ng h?c viên ?ă t?t nghi?p Trung c?p tr? lên thu?c kh?i ngành ngoài kh?i ngành s?c kh?e nh?: S? ph?m, k? toán, tài chính…
 • Th?i gian ?ào t?o 10 tháng: Dành cho nh?ng sinh viên ?ă t?t nghi?p h? Trung c?p tr? lên thu?c kh?i ngành s?c kh?e nh?: Y s? ?a khoa, Y s? Y h?c c? truy?n, Ph?c h́nh r?ng…

Bên c?nh ch??ng tŕnh ?ào t?o Trung c?p D??c, nhà tr??ng c̣n có nhi?u chuyên ngành ?ào t?o khác có ti?m n?ng l?n, ???c nhi?u thí sinh quan tâm nh?: Trung c?p Y, Trung c?p ?i?u d??ng ?a khoa, Trung c?p K? thu?t xét nghi?m....

Tuy?n sinh Trung c?p D??c n?m 2017

Nh?ng thí sinh có nhu c?u theo h?c ngành Y D??c g?i h? s? v? ??a ch?: Tr??ng Trung c?p Y khoa Pasteur:

??a ch? c? s? Hà N?i: Pḥng 115 Nhà N1, S? 101, Tô V?nh Di?n, Kh??ng Trung, Thanh Xuân, Hà N?i. ?i?n tho?i t? v?n: 04.6296.6296 – 09.8259.8259

??a ch? c? s? TP.HCM: S? 37/3 ???ng Ngô T?t T?, Ph??ng 21, Qu?n B́nh Th?nh, TP H? Chí Minh.. ?i?n tho?i t? v?n 08.6295.6295 – 09.6295.6295

Hoàng Thu - Trungcapytehanoi.com

Cập nhật lần cuối lĂºc Thứ tÆ°, 22 ThĂ¡ng 3 2017 16:37
 

tr??ng trung c?p y

Th?ng kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay297
mod_vvisit_counterHôm qua622
mod_vvisit_counterTu?n này3226
mod_vvisit_counterTu?n tr??c0
mod_vvisit_counterTháng này2406
mod_vvisit_counterTháng tr??c5884
mod_vvisit_counterT?t c?1788150

We have: 2 guests online
Your IP: 34.231.21.160
 , 
Today: ThĂ¡ng 7 04, 2020
Tin m?i nh?t
Thông tin tuy?n sinh Cao ??ng D??c Hà N?i n?m 2020

18.06.2020

C?p nh?t ?i?u ki?n xét tuy?n Cao ??ng D??c Hà N?i n?m 2020

16.06.2020

??a ch? ?ào t?o Cao ??ng ?I?u d??ng Hà N?i ch?t l??ng n?m 2020

12.06.2020

?i?u ki?n h?c v?n b?ng 2 Cao ??ng xét nghi?m n?m 2017?

13.04.2017

??c nhi?u nh?t

L?ch h?c

L?ch h?c trung c?p y d??c


free statistics

DMCA.com Protection Status